Algemene voorwaarden

LEADERS LEVERINGS EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LEADERS en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding en\of coaching.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door LEADERS
  3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door LEADERS schriftelijk zijn aanvaard.
  4. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen LEADERS en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de schriftelijke offerte door opdrachtgever en LEADERS. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht LEADERS niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Met het tekenen van de offerte (of akkoord per mail) wordt ervan uitgegaan dat de leverings en annuleringsvoorwaarden gelezen en akkoord bevonden is. Tevens de bijlage “veilig werken met paarden” gelezen, akkoord bevonden en besproken met de deelnemers.

Artikel 3 Annulering en prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Reis en verblijfskosten diei n het kader van de training worden gemaakt zijn niet in het tarief en de offerteprijs opgenomen en worden afzonderlijk doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk in de offerte vermeld.
 3. Bij annulering langer dan 4 weken voorafgaand aan de training/workshop worden €50,- administratie- kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering korter dan 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training/workshop is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Er mag vervanging worden uitgevoerd.
 5. Als de training wordt verplaatst naar een nieuwe datum binnen een halfjaar na annulering, wordt 10% van de kosten in rekening gebracht.
 6. Voor de annulering van de locatie, gelden per locatie andere regels (zie algemene voorwaarden die als bijlage worden verstuurd bij de offerte).

 

LEADERS getting you there

Artikel 4 Betaling

 1. LEADERS brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De factuur dient binnen gestelde betalingstermijn van 14 dagen te zijn voldaan. In deze factuur worden ook eventuele additionele kosten opgenomen.
 2. Bij trainingen op open inschrijving dient betaling voorafgaand aan de training plaats te vinden,
 3. Bij achterwegeblijven van tijdige betaling, staat het LEADERS vrij, de vordering ter incasso uit
  handen te geven. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan LEADERS alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waar- onder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 113 Euro.

Artikel 5 Inschakelen van derden bij de opdracht

Het inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever dan wel door LEADERS gebeurt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. LEADERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zo ver de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 2. LEADERS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. LEADERS zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 4. Voor trainingen welke plaatsvinden in het buitenland dienen deelnemers zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 7 Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek ind e prestatie van LEADERS heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij LEADERS, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgeverheeftgeenrechtomzijn/haar(betalings)verplichtingenopte schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. OpdrachtgeverdientLEADERSindegelegenheidtestelleneenklachtte (doen) onderzoeken.
 4. In geval van gegronde en tijdige reclames za lLEADERS ter harer keuze hetzij de geleverde zaken
  herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is,dan komen de terzake hiervan door LEADERS gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Opdracht geveren LEADERS verplicht en zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Infor- matie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien dit voor de opdrachtgeverv anbelang is, is LEADERS bereid een geheimhoudingsverklaring betreffende bedrijfsgevoelige informatie te ondertekenen.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen LEADERS en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn endie niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de hoofd vestigingsplaats van LEADERS, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.